Badania weterynaryjne – Formularze do pobrania

Oddziałowe Komisje Hodowlane

 Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego z dnia 10.12.2022 wprowadzono obligatoryjne badanie profilu DNA:

– dla Reproduktorów od dnia 01.03.2023

– dla Suk Hodowlanych od dnia 01.07.2023

W załączeniu przesyłamy wymagany komplet dokumentów do wykonania badania:

 1. Protokół pobrania materiału biologicznego do badania profilu DNA
 2. Zlecenie badania DNA psów.

Prosimy o zamieszczenie na stronach Oddziałów i umożliwienie pobrania dokumentów członkom ZKwP. Komplet dokumentów będzie możliwy do pobrania ze strony zkwp.pl

Dodatkowo do pisma załączone są:

– Instrukcja dla właściciela – Badanie Profilu DNA

– Wzory wypełnionego Protokołu pobrania materiału oraz Zlecenia badania.

INSTRUKCJA BADANIA PROFILU DNA:

 1. Właściciel psa pobiera i wypełnia dwa druki ze strony Zarządu Głównego lub Oddziału (Protokół pobrania materiału biologicznego do badania DNA oraz Zlecenie badania DNA psów).
 2. Właściciel psa opłaca badania na wskazany rachunek bankowy.
 3. Lekarz weterynarii pobiera krew, potwierdza identyfikację psa na wypełnionym druku i wysyła pobrany materiał do Laboratorium Genetyki Molekularnej w Balicach wraz z załączonym dowodem wpłaty za badanie.
 4. Certyfikat przesyłany jest do macierzystego Oddziału właściciela psa.
 5. Przy odbiorze certyfikatu biuro Oddziału dokonuje wpisu do rodowodu psa.

  Załączniki i formularze do pobrania:
  – Instrukcja dla właściciela, Badanie Profilu DNA (kliknij tutaj)
  – Zlecenie badania DNA psów (kliknij tutaj)
  – Przykład zlecenia badania DNA psów (kliknij tutaj)
  – Przykład protokołu pobrania mat.biol.do badania DNA (kliknij tutaj)
  – Pismo przewodnie badania DNA (kliknij tutaj)
  – Protokół pobrania mat.biol.do badania DNA (kliknij tutaj)

Dysplazja stawów biodrowych – upoważnieni lekarze radiolodzy (kliknij tutaj)

PRZEGLĄD HODOWLANY

PRZEGLĄD HODOWLANY dla  gr FCI; 4,5,6,7,8,10

Zapraszamy chętnych na przegląd hodowlany organizowany przez nasz oddział – sędzia Jan Ryk

Przegląd hodowlany dla Grup FCI; 4,5,6,7,8,10 został przesunięty na 22 marca 2023r. Chętni do skorzystania proszeni są o zapisy swoich psów w biurze oddziału ZKwP w Krośnie.

Chętnych zapraszamy do zapisów  (telefonicznie lub w biurze oddziału)

BADANIA OKULISTYCZE PSÓW

BADANIE OKULISTYCZNE

 

Serdecznie zapraszamy na badanie okulistyczne, które odbędzie się w sobotę  – 11 marca i w niedzielę 12 marca 2023 r.
 w Związku Kynologicznym Oddział Krosno,  ul. Podwale 13.  

Badanie rozpoczyna się o godzinie 10 w sobotę i o godzinie 9.30 w niedzielę.

Badanie będzie przeprowadzał prof. dr hab.  Ireneusz Balicki (Dypl. EESVO; ESVO).
Badanie obejmuje kompleksową diagnostykę okulistyczną z możliwością wystawienia  certyfikatu badania chorób dziedzicznych oczu.

Cena za kompleksowe badanie okulistyczne  – 120 zł, badanie z certyfikatem – 150 zł.

U ras zagrożonych jaskrą, wymagających wykonania gonioskopii całkowita opłata za badanie wynosi 200 zł.

Opłata organizacyjna na rzecz Związku Kynologicznego – 20 zł od każdego właściciela.

Zapisy z ustaleniem dnia i godziny badania okulistycznegoBarbara Kuduk–

tel. 798 507 347; adres e-mail: kuduk.basia@gmail.com  

Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail:  kuduk.basia@gmail.com  

Informacje dotyczące badania okulistycznego –

Prof. dr hab. Ireneusz Balicki – tel. 603 066 376; adres e-mail:   balicki.ireneusz@gmail.com

Formularz rejestracyjny.

Formularz zgłoszeniowy

Proszę pobrać, wypełnić i przesłać na podany adres e-mail

balicki.ireneusz@gmail.com

Zaproszenie

„Zaproszenie do uhonorowania psów odnoszących sukcesy w roku 2022”
Wszystkich właścicieli psów które są zarejestrowane w oddziale, które odniosły znaczące sukcesy zarówno wystawowe jak i szkoleniowe czy sportowe w roku 2022 proszę o przesyłanie danych i wiadomości na ten temat do biura oddziału  do 20 stycznia br. Chcielibyśmy uhonorować te osiągnięcia okolicznościowym  oddziałowym wyróżnieniem. Wiadomości można także przesyłać na fb – Maciej Miczek

Nowy Rok

Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku 2023 wszystkim Państwu -sympatykom i członkom naszego oddziału , składam w imieniu Zarządu Oddziału  życzenia zdrowia i wielu pomyślności. Niech w Nowym Roku przybywa sukcesów hodowlanych oraz na niwie sportowej, szkoleniowej i po prostu radości z posiadanych psów. Wszelkiej pomyślności życzy Maciej Miczek – przewodniczący oddziału

Wystawy w roku 2023

Szanowni Państwo, Koledzy Kynolodzy

W roku 2023 decyzją Zarządu Głównego ZKwP  oddział w Krośnie organizować będzie także jesienną wystawę. Będzie to 1-sza Krośnieńska Wystawa Psów Myśliwskich w terminie 01
Października 2023 ( 01.10.2023)

Zarząd Związku Kynologicznego w Polsce Oddział w Krośnie ma przyjemność zaprosić wszystkich wystawców , właścicieli psów i sympatyków psa rasowego do spędzenia weekendu majowego w dniach 06-07 maja 2023r.  na wystawach w Krośnie.

XXXIII i XXXIV Krajowe Podkarpackie Wystawy Psów Rasowych ( 2 x CWC) odbędą się w Krośnie z udziałem wielu znakomitych sędziów z Polski i zagranicy.

Nasze zaproszenia do udziału w wystawach jako Jurorzy potwierdzili * :

 Andrzej Tarnowski, Marek Czerniakowski, Małgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska, Viktoria Pogodina  (Ukraina), Bogdan Chmiel,  Anna Rogowska , Stępiński Andrzej, Petra Dankova ( Slowacja),  Maria Zasada ,  Gyorgy Tesics (Węgry), Wiesława Misterka Kluska , Katarzyna  Gazda, Wojciech Burski

Rejestracja na wystawy odbywać się będzie poprzez system zgłoszeń wystawy.net

Więcej informacji wkrótce na stronach oddziału ZKwP w Krośnie /www.zkwpkrosno.pl/  i na fb –profil oddziału

*Uwaga! Skład sędziowski może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów

 

 

 

Our Shows in 2023 year

Dear Sirs, dear Friends, dear pure- breed dog Lovers

The Main Board of Polish Kennel Club branch Krosno informs that XXXIII and XXXIV National Dogs Show  will be organized in the city of Krosno on weekend 06-07 May 2023 .

 We kindly invite You to be there in Krosno  and to enter your dogs on these shows ( 2xCAC)

A lot of very known  judges were invited with recognized reputation and cynological knowledge from Poland and from abroad. The participation confirmed in these events *:

Tarnowski Andrzej (Pl), Czerniakowski Marek (Pl) , Małgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska (Pl), Pogodina Viktoria (Uk), Chmiel Bogdan (Pl), Rogowska Anna, (PL) Stępiński Andrzej (Pl), Petra Dankova (Sk), Zasada Maria (Pl), Tesics Gyorgy ( HU), Misterka Kluska Wiesława (Pl), Gazda Katarzyna (PL), Burski Wojciech (Pl).

You can find the registration form for dogs in web site:  wystawy.net  soon.

We will put more information about shows in 2023 year on our own web-site /www.zkwpkrosno.pl/ or on fb on profile of ZKwP Oddzial Krosno

* Attention! The list  of the judges may change for reasons beyond the control of the organizers

100 lat kynologii w wolnej Polsce

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny ZKwP podjął decyzję o wydaniu książki „100 lat kynologii w wolnej Polsce”.
Cena 1 egzemplarza 100 złotych.
Prosimy o przysłanie zamówień na w/w książkę do 30 listopada b.r. na adres email: zg@zkwp.pl

WALNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KROŚNIEŃSKIEGO ODDZIAŁU Z WYBOREM DELEGATA NA ZJAZD DELEGATÓW ZKwP

WALNE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KROŚNIEŃSKIEGO ODDZIAŁU Z WYBOREM DELEGATA NA ZJAZD DELEGATÓW ZKwP

ZK. Kr. 56/2021                                                                                                                                                                                                Krosno, 24.06.2021
 
WALNE SPRAWOZDAWCZ0 – WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KROŚNIEŃSKIEGO ODDZIAŁU Z WYBOREM DELEGATA NA ZJAZD DELEGATÓW ZKwP


Zawiadomienie
Zarząd Krośnieńskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 18.07.2021r. (niedziela) na godzinę 10.00, Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału z wyborem Delegata na Zjazd Delegatów ZKwP.
Zgromadzenie odbędzie się w sali KASYNO FAMILY przy ul. Lwowskiej 28 (obok Urzędu Miasta).
Wszystkich członków naszego Oddziału zapraszamy serdecznie na zebranie i jednocześnie przypominamy, że udział w tak ważnym dla spraw organizacyjnych zdarzeniu jakim jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze z wyborem Delegata na Zjazd Delegatów ZKwP jest obowiązkiem każdego członka Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce.

Proponowany porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego , Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej , Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności :
– Zarządu Oddziału
– Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie z Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Ustalenie liczby członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
15. Wybór na okres kadencji :
– członków Zarządu Oddziału.
– członków Komisji Rewizyjnej
– członków Sądu Koleżeńskiego
16. Wybór Delegata na Zjazd Delegatów
17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 Wyciąg z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału :
§ 3 – Walne Zgromadzenie zwołuje się w jednym terminie i jest ono prawomocne bez względu na ilość uczestników.
§ 4 – W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć :
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku;
przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności.
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie
spełniający powyższych wymogów.
W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.
Uwaga !!!
W biurze Oddziału w godzinach jego otwarcia od dnia 01.07.2021 do 15.07.2021 będzie można zapoznać się z
protokołem z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału.
Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce z opłaconą bieżącą składką
członkowską oraz dokument tożsamości. Opłacona składka członkowska na rok 2021 będzie stanowiła podstawę do
wydania mandatu.

W związku z obecną sytuacją podczas obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje zakrycie ust i nosa maseczką ochronną oraz dezynfekcja rąk.

                                                                                                                                                    Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału
                                                                                                                                                                   Bożena Śmiałowska