WALNE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KROŚNIEŃSKIEGO ODDZIAŁU Z WYBOREM DELEGATA NA ZJAZD DELEGATÓW ZKwP

WALNE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KROŚNIEŃSKIEGO ODDZIAŁU Z WYBOREM DELEGATA NA ZJAZD DELEGATÓW ZKwP

ZK. Kr. 56/2021                                                                                                                                                                                                Krosno, 24.06.2021
 
WALNE SPRAWOZDAWCZ0 – WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KROŚNIEŃSKIEGO ODDZIAŁU Z WYBOREM DELEGATA NA ZJAZD DELEGATÓW ZKwP


Zawiadomienie
Zarząd Krośnieńskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 18.07.2021r. (niedziela) na godzinę 10.00, Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału z wyborem Delegata na Zjazd Delegatów ZKwP.
Zgromadzenie odbędzie się w sali KASYNO FAMILY przy ul. Lwowskiej 28 (obok Urzędu Miasta).
Wszystkich członków naszego Oddziału zapraszamy serdecznie na zebranie i jednocześnie przypominamy, że udział w tak ważnym dla spraw organizacyjnych zdarzeniu jakim jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze z wyborem Delegata na Zjazd Delegatów ZKwP jest obowiązkiem każdego członka Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce.

Proponowany porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego , Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej , Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności :
– Zarządu Oddziału
– Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie z Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Ustalenie liczby członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
15. Wybór na okres kadencji :
– członków Zarządu Oddziału.
– członków Komisji Rewizyjnej
– członków Sądu Koleżeńskiego
16. Wybór Delegata na Zjazd Delegatów
17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 Wyciąg z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału :
§ 3 – Walne Zgromadzenie zwołuje się w jednym terminie i jest ono prawomocne bez względu na ilość uczestników.
§ 4 – W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć :
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku;
przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności.
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie
spełniający powyższych wymogów.
W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.
Uwaga !!!
W biurze Oddziału w godzinach jego otwarcia od dnia 01.07.2021 do 15.07.2021 będzie można zapoznać się z
protokołem z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału.
Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce z opłaconą bieżącą składką
członkowską oraz dokument tożsamości. Opłacona składka członkowska na rok 2021 będzie stanowiła podstawę do
wydania mandatu.

W związku z obecną sytuacją podczas obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje zakrycie ust i nosa maseczką ochronną oraz dezynfekcja rąk.

                                                                                                                                                    Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału
                                                                                                                                                                   Bożena Śmiałowska

Tymczasowa procedura wydawania metryk

Tymczasowa procedura wydawania metryk

Główna Komisja Hodowlana w porozumieniu z Prezydium Zarządu Głównego wprowadza z dniem
25.03.2020 r. (L.Dz.702/2020) tymczasową procedurę wydawania metryk szczeniętom w przypadku
braku możliwości przeprowadzenia kontroli miotu, który jest spowodowany epidemią SARS-CoV-2:

1. W załączniku znajduje się wniosek, który wypełnia hodowca, a na podstawie którego oddział
wydaje metryki. Metryki MUSZĄ mieć adnotację: WYDANO BEZ PRZEGLĄDU MIOTU.
Do wniosku muszą być załączone inne zawsze wymagane dokumenty.
Dostarczenie wniosku do biura oddziału i metryk do hodowcy może odbywać się za pomocą poczty
lub w innej ustalonej z hodowcą formie.
2. Przypominamy także, że w sytuacji, kiedy pies/suka nie spełniają wymogów hodowlanych (np. brak
wystaw) ich właściciel może złożyć wniosek o jednorazowe krycie lub zgodę na miot (gotowy wniosek
przesyłamy w załączniku).
W związku z powyższym opłata za odbiór miotu nie będzie pobierana.

Przegląd kwalifikacyjny do hodowli wszystkich grup FCI planowany na Marzec

Przegląd kwalifikacyjny do hodowli wszystkich grup FCI planowany na Marzec

Zarząd oddziału informuje o planowanym na koniec marca 2021 r. przeglądzie kwalifikacyjnym do hodowli wszystkich grup FCI.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu wraz z potwierdzeniem opłaty za przegląd w wysokości 580 zł za psa.
Termin przesyłania zgłoszeń do 15 marca 2021 r.
Informacje o składzie sędziowskim podamy w późniejszym terminie.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Składka członkowska

Zarząd oddziału informuje, że składka członkowska na rok 2021 wynosi 70zł.
Prosimy o wpłaty na rachunek nr PL 19 1020 2964 0000 6502 0003 4587 Kod BIC (Swift): BPKOPLPW lub w biurze oddziału w Poniedziałek od godziny 17:00 do 19:00.

KARTY KRYCIA DLA REPRODUKTORÓW

KARTY KRYCIA DLA REPRODUKTORÓW

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu w dniu 26.06.2019 przywrócił wymóg KARTY KRYCIA DLA REPRODUKTORÓW.
Wymóg ten wchodzi w życie z dniem opublikowania, tj.16.07.2019.