WALNE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KROŚNIEŃSKIEGO ODDZIAŁU Z WYBOREM DELEGATA NA ZJAZD DELEGATÓW ZKwP

ZK. Kr. 56/2021                                                                                                                                                                                                Krosno, 24.06.2021
 
WALNE SPRAWOZDAWCZ0 – WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KROŚNIEŃSKIEGO ODDZIAŁU Z WYBOREM DELEGATA NA ZJAZD DELEGATÓW ZKwP


Zawiadomienie
Zarząd Krośnieńskiego Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce zwołuje na dzień 18.07.2021r. (niedziela) na godzinę 10.00, Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału z wyborem Delegata na Zjazd Delegatów ZKwP.
Zgromadzenie odbędzie się w sali KASYNO FAMILY przy ul. Lwowskiej 28 (obok Urzędu Miasta).
Wszystkich członków naszego Oddziału zapraszamy serdecznie na zebranie i jednocześnie przypominamy, że udział w tak ważnym dla spraw organizacyjnych zdarzeniu jakim jest Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze z wyborem Delegata na Zjazd Delegatów ZKwP jest obowiązkiem każdego członka Oddziału Związku Kynologicznego w Polsce.

Proponowany porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego , Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Mandatowej , Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdania z działalności :
– Zarządu Oddziału
– Oddziałowej Komisji Hodowlanej
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie z Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
14. Ustalenie liczby członków Zarządu , Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
15. Wybór na okres kadencji :
– członków Zarządu Oddziału.
– członków Komisji Rewizyjnej
– członków Sądu Koleżeńskiego
16. Wybór Delegata na Zjazd Delegatów
17. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 Wyciąg z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału :
§ 3 – Walne Zgromadzenie zwołuje się w jednym terminie i jest ono prawomocne bez względu na ilość uczestników.
§ 4 – W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć :
– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku;
przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności.
– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie
spełniający powyższych wymogów.
W obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą brać udziału osoby zawieszone w prawach członka Związku.
Uwaga !!!
W biurze Oddziału w godzinach jego otwarcia od dnia 01.07.2021 do 15.07.2021 będzie można zapoznać się z
protokołem z ostatniego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Członków Oddziału.
Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej Związku Kynologicznego w Polsce z opłaconą bieżącą składką
członkowską oraz dokument tożsamości. Opłacona składka członkowska na rok 2021 będzie stanowiła podstawę do
wydania mandatu.

W związku z obecną sytuacją podczas obrad Walnego Zgromadzenia obowiązuje zakrycie ust i nosa maseczką ochronną oraz dezynfekcja rąk.

                                                                                                                                                    Wiceprzewodnicząca Zarządu Oddziału
                                                                                                                                                                   Bożena Śmiałowska