Działając w oparciu o zapisy statutu ZKwP (par. 20 pkt 1,2, par.40, par.42) zarząd oddziału ZKwP w Krośnie  zwołuje zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków oddziału na dzień  16 marca 2024 o godz.14.oo  . 
Miejsce zebrania : sala ośrodka EuroGym ul. Bursaki 45,  38-400 Krosno I piętro. 

Zapraszamy wszystkich członków oddziału do wzięcia udziału w zebraniu.
Jednocześnie informujemy o obowiązkowym uiszczeniu składek członkowskich co jest podstawą do posiadanych praw  członkowskich  w głosowaniach (czynnych i biernych) – opłata składek będzie możliwa na miejscu zebrania. 
Prawa wyborcze czynne nabywa członek zwykły po 12 miesiącach przynależności do ZKwP.

Proponowany ramowy porządek zebrania: 
1.	Otwarcie Walnego Zebrania.
2.	Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zebrania oraz protokolantów.
3.	Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
4.	Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
5.	Przyjęcie porządku obrad.
6.	Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7.	Przedstawienie sprawozdań z działalności:
•	Zarządu Oddziału
•	Oddziałowej Komisji Hodowlanej
•	Oddziałowej Komisji Szkolenia
8. Sprawozdanie finansowe.
9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad  udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
12. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na najbliższy rok .
 13. Ustalenie liczebności władz Oddziału następnej kadencji.
 14. Zgłaszanie kandydatur do władz Oddziału.
 15. Wybór  członków Zarządu Oddziału, członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, członków Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego na następną kadencję – glosowanie tajne
 16. Obliczanie głosów przez Komisję Skrutacyjną.
 17. Ogłoszenie wyników głosowania.
18. Zgłaszanie wniosków i dezyderatów przez członków – zatwierdzenie, głosowanie.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.